26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 204/13.12.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea din fondul locativ a unui imobil situat în orașul Buhuşi,
str. Bistriţei, numărul 20

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2019;
Având în vedere:
– Notă de constatare nr. 39215/12.12.2019;
– Raportul nr. 39222/12.12.2019 al compartimentului de specialitate;
– Referatul de aprobare nr. 39223/12.12.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Cererea nr. 16559/29.05.2019 a d-lui Hohoi Ghiocel, domiciliat în orașul Buhuși, str. Bistrița, nr. 20, prin care solicită deplasarea unei comisii la fața locului pentru a constata că imobilul închiriat s-a autodemolat;
– Cererea nr. 15628/20.05.2019 a d-nei Cercel Irina, domiciliată în str. Bistrița, nr. 20, prin care aduce la cunoștință faptul că imobilul din str. Bistrița, nr. 20 s-a autodemolat (titular de contract – d-l Hohoi Ghiocel – concubinul petentei);
– Declarația nr. 39213/12.12.2019 a d-nei Scripcaru Biatrice, domiciliată în Buhuși, str. Bistrița, nr. 18, din care rezultă că imobilul din str. Bistrița, nr. 20, care a fost închiriat d-lui Hohoi Ghiocel, s-a autodemolat din 2016;
– Declarația nr. 39214/12.12.2019 a d-nei Iordache Lucreția, domiciliată în Buhuși, str. Bistrița, nr. 18, din care rezultă că imobilul din str. Bistrița, nr. 20, care a fost închiriat d-lui Hohoi Ghiocel, s-a autodemolat din 2016,
– Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 – modificată şi completată;
– Prevederile art.1777 – 1804, art. 1816 – 1836 ale Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr.71/2001;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune scoaterea din fondul locativ a unui imobil format din 1 (una) cameră de locuit în suprafaţă totală de 14,28 mp, construit din paiantă, situat în str. Bistriţei, numărul 20, autodemolat ca urmare a vechimii și a uzurii în timp a acestuia, pentru chiriașul Hohoi Ghiocel, urmând a se sista plata chiriei, calculată în conformitate cu prevederile OUG nr.40/1999.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print