22 octombrie 2021

Proiect de hotărâre nr. 205/13.12.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru doi chiriași
din orașul Buhuși

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2019;
Având în vedere:
– Procesul verbal nr. 39219/12.12.2019 al Comisiei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, repartizarea și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale/fond locativ;
– Raportul nr. 39219/12.12.2019 al compartimentului de specialitate;
– Referatul de aprobare nr. 39220/12.12.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr.109/27.10.2014 privind aprobarea ”Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fond locativ de stat din oraşul Buhuși”;
– HCL nr. 70/28.07.2016 privind modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe devenite disponibile din fond locativ de stat, aprobată prin HCL nr.103/27.10.2004;
– Dispoziția nr. 938/06.10.2016 privind desemnarea unor membri care să facă parte din comisia de analiză a solicitărilor de locuințe devenite disponibile;
– Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 – modificată şi completată;
– Prevederile art.1777 – 1804, art. 1816 – 1836 ale Noului Cod Civil aprobatprinLegea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr.71/2001;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada Ion Borcea, numărul 22, pentru domnul Gruia Liviu. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 37,70 mp, din care: 1 cameră – 16,00 mp, dependințe – 3,00 mp și 18,70 mp teren (curți construcții).

Art.2. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai, numărul 2, etaj demisol, apartament 14 (camera 14) pentru doamna Pintescu Rodica. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 20,29 mp, din care: 1 cameră – 10,50 mp și dependințe – 9,79 mp, doamnei Pintescu Rodica.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

Print