12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 209/19.12.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării inventarului unor bunuri care aparțin domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2019;
Având în vedere:
 Prevederile Ordinului nr. 28161 din 9 octombrie 2009, pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalului proprii;
 Prevederile contractului nr. C1920074C213410405982 din 25.06.2019, încheiat între UAT Orașul Buhuși și Agenția pentru Finantarea Investițiilor Rurale- România care are ca obiect finanțarea proiectului „Dotare cu echipamente a Casei de Cultură Buhuși, județul Bacău„ finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, submăsura 19.2, măsura M5/6B;
 Manualul de procedură pentru implementare PNDR 2014-2020, sectiunea II – autorizare plăți
 Raportul nr. 39878/18.12.2019 al Compartimentelor de specialitate;
 Referatul de aprobare nr. 39880/18.12.2019 al Primarului UAT Orașul Buhuşi;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
 Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 354, art. 355, art. 357 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă completarea inventarului unor bunuri aparținând domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 190/16.12.2019 privind aprobarea inventarului parțial a unor bunuri mobile care aparțin domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău.
Art.3. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate