26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 21/15.02.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea Primarului Orașului Buhuși ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Buhuși, precum şi ale Șefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Buhuși, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018

Consiliul Local Buhuși întrunit în şedinţa ordinară din 28 februarie 2019;
Având în vedere:
– Raportul Compartimentului Resurse Umane nr.5290/14.02.2019;
– Expunerea de motive nr.5292/14.02.2019 a Primarului orașului Buhuși;
– prevederile art.116 alin.(1) şi ale art.117 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– prevederile art.623 alin.(1) lit.d) şi lit.e) şi alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
– prevederile art.III din Legea nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018,
– prevederile art.30 din Ordonanţa de urgenţă nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– prevederile Hotărârii Consiliului Local Buhuși nr. 210/20.12.2018 privind privind aprobarea organigramei. a statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhuși;
– Prevederile Legii nr.195- Legea nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării – modificată şi completată;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul art.36 alin.9, art.45, alin.(1), art.48 si art.115 alin.(1) lit.b) si alin.(3), (5)- (7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. Se mandatează Primarul orașului Buhuși ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Buhuși şi ale Șefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Buhuși, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Judeţul Bacău, Primarului orașului Buhuși, Secretarului orașului, Șefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Buhuși, Compartimentului Resurse Umane şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print