23 iunie 2024

Proiect de hotărâre Nr: 229 / 21 Decembrie 2018

Proiect de hotărâre Nr: 229 / 21 Decembrie 2018

privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2018

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință de îndată;
Având în vedere :
–    Raportul nr. 39525 /21.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului
Buhuşi ;
–        Expunerea de motive nr. 39526 /21.12.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Art.82 , alin (1) din Legea 273/2006 ,, Cu sumele aprobate prin hotararea a Guvernului , din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza,respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective,, ;
–        Legea-cadru nr.153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
–        O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
–        O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
–        O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Legea nr.250/2016  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
–        O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
–        Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
–        H.G. nr. 846/2017  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
–        O.U.G nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
–        Prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
–        Prevederile Legii nr.3/2018  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
–        Legea nr.195/2006 – Legeacadru a descentralizării, cu modificărileșicompletărileulterioare;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
–        Prevederile art. 27,art.36,alin.2 lit. a,b,d, alin.3, lit.b,alin. 4,lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, lit.c, alin.7, alin.9, art. 45, art.48, alin.2 şi art.115, ali.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată, cu modificările și completările uleterioare.

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Buhuși pe anul 2018, conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print