30 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 23/14.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – venituri proprii și subvenții – al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși și estimat pe anii 2021-2023

Consiliul Local Buhusi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 19.02.2020;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/13.02.2020 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși;
 Nota de fundamentare nr. 38/13.02.2020 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși;
 Adresa nr. 39/13.02.2020 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 6074/14.02.2020;
 Referatul de aprobare nr. 6086/14.02.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 Prevederile Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
 HCL nr. 57/2010 privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI” – modificată și completată;
 HCL nr. 109/19.07.2019 privind modificarea denumirii Clubului Sportiv „Handbal Club” Buhuși în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1 Se propune aprobarea bugetului pe anul 2020 – venituri proprii și subvenții – al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși și estimat pe anii 2021-2023, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi Primarului Oraşului Buhuşi.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate