27 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 24/14.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
al Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2021-2023

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 19.02.2020;
Având în vedere:
 Hotărârea nr. 4/12.02.2020 a Consiliului de Administrație a Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi;
 Nota de fundamentare nr. 2413/14.02.2020 a Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 6023/14.02.2020;
 Adresa nr. 2414/14.02.2020 a Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 6024/14.02.2020;
 Referatul de aprobare nr. 6067/14.02.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
 Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 Prevederile Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
 Legea-cadru nr. 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, modificată şi completată;
 Ordinul nr. 1043/2010 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public – modificat şi completat;
 OUG nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare – modificată şi completată;
 OUG nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2021-2023, conform anexelor nr. 1 și 2 – părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anull 2020 a Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi, de către Consiliul de administraţie al Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate