30 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 25/19.02.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare, organizată în condițiile legii, a spațiului identificat sub denumirea de “Chioșc”, în suprafață construită de 21 mp, situat în incinta Spitalului Orășenesc Buhuși, str. Văioagă, nr. 3, aflat în domeniul public al orașului Buhuși, precum și întocmirea documentației de evaluare a acestui spațiu

Consiliul Local Buhuşi, Jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 28.02.2019;
Având în vedere:
 Raportul de specialitate nr. 5796/19.02.2019 al Serviciului Urbanism;
 Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 5797/19.02.2019;
 Nota de fundamentare nr. 327/07.01.2019 a Spitalului Orășenesc Buhuși, îmregistrată la Primăria Buhuși cu nr. 616/08.01.2019;
 Adresa Spitalului Orășenesc Buhuși nr. 614/08.01.2019;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși nr. 2/04.01.2019;
 Prevederile art. 3, alin. (4), art. 14, art. 15 si art. 16, aliniat (1), din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Prevederile art. 861 alin (3) și art. 867-870 din noul Cod civil;
 Prevederile Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45, art. 48 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1 Se propune spre aprobare închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare, organiztă în condițiile legii, a spațiului identificat sub denumirea de “Chioșc”, în suprafață construită de 21 mp, situat în incinta Spitalului Orășenesc Buhuși, str. Văioagă, nr.3, aflat în domeniul public al orașului Buhuși, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se propune spre aprobare întocmirea documentației de evaluare în vederea stabilirii taxei minime de închiriere a bunului imobil – clădire, identificat sub denumirea de “Chioșc”, în suprafață construită de 21 mp, situat în incinta Spitalului Orășenesc Buhuși, str. Văioagă, nr.3.
Art. 3 Se împuternicește Primarul orașului Buhuși să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 5 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Institutiei Prefectului- judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUSI
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate