1 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 26/14.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. MIHAI OANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2020 si estimat pe anii 2021-2023

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 19.02.2020;
Având în vedere :
– Referatul nr. 5017/10.02.2020intocmit de d-ra Timofte Oana – Șef B.D.P.F.I.;
– Raportul nr. 4193/03.02.2020, intocmit de dl Maxim Mircea, din cadrul Serviciului Urbanism;
– Raportul nr. 6006 /14.02.2020 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr. 6007 /14.02.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Procesul verbal de afișare a proiectului de buget nr. 5987 /13.02.2020 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
– Adresa nr.77/10.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau, prin care ni se comunica sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
orasului;
– Adresa nr.2361/07.02.2020, inregistrata sub nr.5699/12.02.2020, cu inaintarea Hotararii Consiliului Judetean Bacau NR.22/07.02.2020 privind repartizarea pe unitati administrative-teritoriale a sumelor prevazute la art.4,lit.c, din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 ;
-Adresa nr.2362/07.02.2020, inregistrata sub nr.5700/12.02.2020, cu inaintarea Hotararii Consiliului Judetean Bacau NR.23/07.02.2020 privind repartizarea pe unitati administrative-teritoriale a sumelor prevazute la art.6,alin.c, din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 ;
-Adresa nr.77/10.01.2020 a Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi, privind repartizarea sumelor pentru buget anul 2020 si estimari 2021-2023 ;
-Adresa nr.83/15.01.2020 a Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi, privind repartizarea sumelor pentru buget anul 2020 si estimari 2021-2023 ;
-Decizia nr.142/11.02.2020 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pe unitati administrative teritoriale sip e unitati de invatamant preuniversitar de stat din judetul Bacau ;
– Adresele nr.721/14.01.2020,2385/03.02 si 4089/03.02.2020, inaintate de conducerea Spitalului ,,Prof. Dr. Eduard Apetrei” privind solicitarea de sprijin financiar pentru cheltuieli de functionare si dezvoltare ;
– Adresele nr.1/07.02.2020 si 2/12.02.2020 inaintate de presedintele Asociatiei Culturale Renasterea ;
– Adresa nr.254/03.02.2020 inaintata de directorul Palatului Copiilor Bacau, prin care se solicita sprijin pentru remedierea unor deficiente constata de catre DSP Bacau la Clubul Copiilor din Buhusi ;
– Adresa nr.3407/11.12.2019 inaintata de catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , pentru sustinerea cofinantarii prin proiectul POIM 2014-2020 ;
– Hotararea AGA ADIS privind aprobarea cotizatiei 2020;
– Adresa nr.1827/27.01.2020 a Institutie Prefectului;
– Instiintare privind masura popririi de la Biroul Executorului Judecatoresc Necula Sorin, inregistrata la nr.3031/27.01.2020 ;
– Adresa de la Biroul Executorului Judecatoresc Voiculescu Cosmin, inregistrata sub nr.922/13.01.2020 ;
– Adresa nr.88/14.01.2020, inaintata de conducerea Liceului Scolar ” Ion Borcea”, inregistrata sub nr.1259/15.01.2020 ;
– Adresa nr.37/13.02.2020, inaintata de presedintele Clubului Sportiv Orasenesc Buhusi ;
– Referatul nr.5604/12.02.2020, intocmit de dl Paduraru Adrian, prin care se solicita alocarea de fonduri pentru delegatia din Belarus;
– Referatle de necesitate ale salariatilor din compartimentul de specialitate al primarului orasului Buhusi ;
– Adresele unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Buhuși;
– Prevederile OUG nr.107/2006 modificată şi completată, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei;
– Prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, modificată şi completată;
– Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată;
– Legea nr.350/2005 – privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr.153/2017cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– O.U.G.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017privindsalarizareapersonaluluiplătit din fonduripublice;
– Legea nr.79/2019 privind aprobarea O.U.G.nr. 91/2017 pentrumodificareaşicompletareaLegii-cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr.41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completareaLegii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– O.G nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
– Prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat peanul 2020;
– Prevederile Legii nr. 6/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

ART.1. Se propune aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2020 ,la venituri în sumă de 48.902 mii lei și cheltuieli in suma de 51.176,79mii lei, la partea de cheltuieli conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.
ART.2. Se propune aprobarea bugetului secţiunii de funcţionare a Consiliului Local Buhuşi pe anul 2020,la venituri in sumă de 27.139,79 mii lei si cheltuieli in suma de 27.139,79 mii lei, precum şi estimările pe anii 2021-2023, conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotarare.
ART.3.Se propune aprobarea bugetului secţiunii de dezvoltare a Consiliului Local Buhuşi pe anul 2020,la venituri in sumă de 21.763,01 mii lei si cheltuieli in suma de 24.037 mii lei, precum şi estimările pe anii 2021-2023, conform anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotarare.
ART.4. Se propune aprobarea bugetului creditelor interne (venituri și cheltuieli ) pentru anul 2020, si estimările pe anii 2021-2023, conform anexei nr. 4 la prezentul proiect de hotarare.
ART.5. Se propune aprobarea listei de investitii din buget local conform anexei nr. 5 și lista de investiții din credite interne conform anexei nr. 6, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.
ART.6. Se propune utilizarea sumei de 2.273,99 mii lei, excedent al bugetului local din anii precedenți pentru finanțarea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare.
ART.7. Se propune alocarea sumei de 84 mii lei pentru contracte de prestări servicii televiziune locala, din cap. 67.02 Cultură, recreere, religie .
ART.8. Se propune alocarea sumei de 35 mii lei – transferuri pentru cheltuieli lacase de cult – biserici si alocarea sumei de 5 mii lei pentru sustinerea Asociatiei Renasterea, de la capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie .
ART.9. Se propune spre aprobare alocarea sumei de 250 mii lei pentru Instituția Publică – Handbal club Oraș Buhuşi din capitol 67.02.
ART.10.Se propune alocarea sumei de 85 mii lei pentru cotizaţii către Asociaţia Oraşelor din România, ADIS, ADIB , GAL pentru anul 2020, din capitolul „Alte acţiuni”.
ART. 11. Se propune spre aprobare alocarea sumei de 700 mii lei, transferuri pentru sănătate, din care: în vederea finanţării cheltuielilor de capital 300 mii lei si cheltuieli curente 400 mii lei, la Spitalul”Prof.Dr. Eduard Andrei” Buhuşi.
ART. 12. Se propune spre aprobare suma de 100 mii lei pentru organizarea serbărilor Orașului Buhuși.
ART. 13. Se propune spre aprobare repartizarea sumelor pe ordonatori terţiari de credite la capitolul Învăţământ conform anexei nr.7 la prezentul proiect de hotarare.
ART. 14. Se propune spre aprobare suma de 15 mii lei pentru acoperirea costurilor delegatiei din Belarus ;
ART.15. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate, Compartimentul Resurse Umane, Serviciul Urbanism, Compartimentul Protecţie Socială, Biroul Programe cu Finanaţare Internaţională, Liceul Teoretic “Ion Borcea” Buhuşi, Scoala Gimnaziala „Mihail Andrei”, Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare”, Spitalul ”Prof. Dr.Eduard Apetrei” Buhuşi, vor duce la îndeplinire prevederile prezenta hotărâre.
ART.16. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
ART.17. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate