12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 26/19.02.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcţii şi Organigramei Spitalului Orăşenesc Buhuşi pentru anul 2019

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
 Hotărârea nr. 4/13.02.2019 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
 Nota de fundamentare nr. 2218/18.02.2019 a Spitalului orăşenesc Buhuşi, înregistrată la Primăria orașului Buhuși cu nr. 5661/18.02.2019;
 Adresa nr. 2224/18.02.2019 a Spitalului orăşenesc Buhuşi, înregistrată la Primăria oraşului Buhuşi sub nr. 5662/18.02.2019;
 Expunerea de motive nr. 5842/19.02.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 OUG nr.79/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 OUG 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;
 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 Legea-cadru nr.153/2017 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. b), art. 45, art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. Începând cu data emiterii prezentei hotărâri, se aprobă Statul de funcţii şi Organigrama pentru personalul angajat la Spitalul Orăşenesc Buhuşi, conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare şi Compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul Spitalului Orăşenesc Buhuşi.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate