27 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 27/21.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Complexului de Servicii Comunitare, din cadrul Direcției de Asistență Socială Buhuși, și administrate și finanțate din bugetul local pe anul 2020

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară la data de 27.02.2020;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 5082 din 10.02.2020 al dnei Roxana Mihaela Mihai – Șef Complex de Servicii Comunitare;
– Referatul de aprobare nr. 5354/11.02.2020 al Primarului Orașului Buhuși;
– Prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) și art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 2 a HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
– Hotărârea Guvernului nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
– prevederile HCL nr. 174/31.10.2018 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Buhuși în Direcție de Asistență Socială, ca instituție publică de interes local – fără personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 417/2018, aprobarea organigramei, statului de funcții, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială;
– Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Complexului de Servicii Comunitare din cadrul Direcției de Asistență Socială Buhuși și administrate și finanțate din bugetul local pe anul 2020, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Buhuși.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate