27 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 28/21.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei de evaluare nr. 1163/14.01.2020 și a documentaţiei de cadastru nr. 64639, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 36537/21.11.2019, a bunului imobil – teren în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, str. Ion Borcea, nr. 3, precum și aprobarea documentației de atribuire aferentă vânzării acestuia prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,
Având în vedere:
– Documentaţia cadastrală nr. 36537/21.11.2019 – executant dl. Pascariu Alexandru, notată în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară;
– Raportul de evaluare nr.1163/14.01.2020 – executant SC „EVAL PROIECT CONSULTING” SRL BACĂU;
– Prevederile HCL nr. 138/25.09.2019 privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil – teren în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea, nr.3, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea vânzării prin metoda licitației publice;
– Raportul de specialitate nr. 5295/11.02.2020 al Serv. Urbanism;
– Referat de aprobare nr. 5296/11.02.2020 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile HCL nr. 30/31.03.2004 – privind „Metodologia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice deschise pentru vânzarea unor terenuri, spaţii comerciale şi a terenurilor aferente, aparţinând domeniului privat al localităţii”;
– Prevederile HCL nr. 207/20.12.2018 – ,,de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – construcții și terenuri aferente, proprietate privată a orașului Buhuși”;
– Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art.76 – art.83, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139, art. 196 alin.(1), art. 197, art. 354, art. 362-364 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteriore;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, însuşirea documentaţiei de evaluare, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 1163/14.01.2020, a bunului imobil–teren în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea,nr.3, aparținând domeniului privat al localității, conform Anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, însuşirea documentaţiei cadastrale nr. 64639, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 36537/21.11.2019, a bunului imobil–teren în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea nr. 3, aparținând domeniului privat al localității, conform Anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, vânzarea prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat, a bunului imobil–teren în suprafață de 179,74 mp, nr. cadastral 64639, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea nr.3, aparținând domeniului privat al localității.
Art.4. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, preţul minim de pornire a licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat, în vederea vânzării bunului imobil–teren în suprafață de 179,74 mp, nr. cadastral 64639, situat în Buhuşi, str. Ion Borcea, nr. 3, după cum urmează:
Preţ minim de vânzare calculat, conform Raport de evaluare nr.1163/14.01.2020, executat de SC Eval Proiect Consulting SRL Bacău, la care se adaugă cheltuieli de întocmire documentație cadastrală și de evaluare :
Teren în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea, nr.3, nr.cadastral 64639: 12.338 lei + cheltuieli de întocmire documentație cadastrală – 600 lei + cheltuieli de întocmire documentație de evaluare – 850 lei = 13.788 lei (fără TVA)
Preţ minim de pornire a licitației stabilit de C.L.B:
pentru terenul în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea, nr.3, nr.cadastral 64639 = ———-,00 lei (fără TVA)
Art.5. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, „Studiul de oportunitate” în vederea vânzării prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat, a bunului imobil–teren în suprafață de 179,74 mp, nr. cadastral 64639, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea,nr.3, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, „Caietul de sarcini” în vederea vânzării prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat, a bunului imobil–teren în suprafață de 179,74 mp, nr. cadastral 64639, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea,nr.3, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, “Documentația de atribuire” aferentă vânzării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat, a bunului imobil–teren în suprafață de 179,74 mp, nr. cadastral 64639, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea,nr.3, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.8. Cheltuielile propriu-zise cu întocmirea contractului de vânzare-cumpărare, taxele de timbru şi de autentificare, onorariul notarial, cad în sarcina persoanei fizice sau juridice desemnată drept câștigător al licitației.
Art.9. Se împuterniceşte dl Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării Contractului de vânzare-cumpărare la notariat.
Art.10. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se află bunul.
Art.11. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate