12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 29/21.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaţiilor de dezlipire în două loturi și evaluarea bunului imobil Lot 7, alcătuit din: teren cu nr. cad. 61726 ac, în suprafață de 17.729,00 mp, și bunurile imobile: clădire în suprafață de 89,00 mp, clădire în suprafață de 703,00 mp, hală industrială în suprafață de 2.232,00 mp și hală producție în suprafață de 1.008,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr. 36 (Platforma industrială Buhuşi) în vederea vânzării directe cât și prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Cererea nr. 38719/10.12.2019 a S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.;
– Raportul de specialitate nr. 5315/11.02.2020 al Serviciului Urbanism;
– Referat de aprobare nr. 5317/11.02.2020 a Primarului oraşului Buhuşi ;
– Prevederile art. 1, alin. 4-7, art. 10-13, art. 23, art. 27 din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată şi modificată;
– Legea Nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.552-553, art.555-561, art.602-603, art.876-885 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– Prevederile art.76-art.83, art.129 alin (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art. 139, art. 196 alin. (1), art. 197, art. 354, art. 362-364 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuși, întocmirea documentaţiilor de dezlipire în două loturi și evaluarea bunului imobil Lot 7, alcătuit din: teren cu nr. cad. 61726 ac, în suprafață de 17.729,00 mp și bunurile imobile: clădire în suprafață de 89,00 mp, clădire în suprafață de 703,00 mp, hală industrială în suprafață de 2.232,00 mp și hală producție în suprafață de 1.008,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr. 36 (Platforma industrială Buhuşi), conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuși, vânzarea directă a lotului 2, conform Anexei 1, alcătuit din: teren în suprafață de 14.002 mp și bunurile imobile: hală industrială în suprafață de 2.232,00 mp și hală producție în suprafață de 1.008,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr. 36 (Platforma industrială Buhuşi), către S.C. INTERTRASCOM IMPEX S.R.L.
Art.3. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuși, vânzarea prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat, a lotului 1, conform Anexei 1, alcătuit din: teren în suprafață de 3.707 mp și bunurile imobile: clădire în suprafață de 89,00 mp și clădire în suprafață de 703,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi)
Art.4. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – primarul oraşului Buhuşi să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate