26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 3/22.01.2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL UAT
Cons. Jur. OANA MIHAI

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare
pentru anul 2020

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având in vedere:
– OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
– Prevederile Anexei nr. 5 din OUG 74/ 2018 (Anexa nr. 2 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/ 2005);
– Art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
– Art. 16 din Ordinul 109/2007 – Norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare;
– Adresa nr. 3114/ 30.10.2019, înregistrată la sediul ADIS Bacău sub nr. 3868/31.10.2019 privind solicitarea de ajustare și modificare a tarifelor, înaintată de către S.C. ECO SUD S.A.;
– Adresa ECO SUD S.A. nr. 2567/27.11.2019, înregistrată la sediul ADIS Bacău sub nr. 4198/27.11.2019;
– Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1078/1087/ 16.04.2018 încheiat de ADIS Bacău, în numele și pe seama tuturor UAT-urilor din județul Bacău;
– Prevederile art. 5, alin. (2), lit. h), art. 17, alin. (1), pct. 5 din Statutul ADIS;
– Prevederile art. 16, alin. (3), lit. c), din Statutul ADIS;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 01.01.2020, modificarea Cuantumului Contribuției pentru Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 în cuantum de 80 lei/ tonă fără TVA, și decontarea acestei sume operatorului S.C. ECO SUD S.A începând cu aceeași dată.
Art. 2. Se împuternicește dl. Primar Vasile Zaharia, având calitatea de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta Hotărâre în Adunarea Generală a Asociației.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4. Prezenta Hotărâre se va comunica, în condițiile legii, persoanei nominalizate la art. 2, Instituției Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print