23 septembrie 2021

Proiect de hotărâre nr. 30/21.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei de evaluare nr. 5827/13.02.2020 și a documentaţiei de cadastru nr. 65083, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 1553/16.01.2020, a bunului imobil – teren în suprafață de 595 mp, situat în Buhuşi, str. 1 Mai, precum și aprobarea documentației de atribuire aferentă vânzării acestuia prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat

Consiliul Local Buhusi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020;
Având în vedere:
– Documentaţia cadastrală nr.1553/16.01.2020 – executant dl. Darie Laurentiu Mihai, notată în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară;
– Raportul de evaluare nr. 5827/13.02.2020 –executant SC „EVAL PROIECT CONSULTING” SRL BACĂU;
– Prevederile H.C.L. nr.137/25.09.2019 privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii, bunurile imobile – terenuri arabile formate din S1 în suprafață de 105,34 mp și S2 în suprafață de 595,31 mp, situate în Buhuşi, Str. 1 Mai, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea vânzării prin metoda licitației publice;
– Raportul de specialitate nr. 5857/13.02.2020 al Serv. Urbanism ;
– Referat de aprobare nr.5858/13.02.2020 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile H.C.L nr.30/31.03.2004 – privind „Metodologia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice deschise pentru vânzarea unor terenuri, spaţii comerciale şi a terenurilor aferente, aparţinând domeniului privat al localităţii”
– Prevederile H.C.L nr.207/20.12.2018 – ,, de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – construcții și terenuri aferente, proprietate privată a orașului Buhuși”
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art.76 – art.83, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139, art. 196 alin.(1), art. 197, art. 354, art. 362-364 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteriore;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, însuşirea documentaţiei de evaluare, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 5827/13.02.2020, a bunului imobil–teren în suprafață de 595 mp, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, aparținând domeniului privat al localității, conform Anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, însuşirea documentaţiei cadastrale nr.65083, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 1553/16.01.2020, a bunului imobil–teren în suprafață de 595 mp, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, aparținând domeniului privat al localității, conform Anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, vânzarea prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat, a bunului imobil–teren în suprafață de 595 mp, nr. cadastral 65083, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, aparținând domeniului privat al localității.
Art.4. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, preţul minim de pornire a licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat, în vederea vânzării bunului imobil–teren în suprafață de 595 mp, nr. cadastral 65083, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, după cum urmează:
Preţ minim de vânzare calculat, conform Raport de evaluare nr.5827/13.02.2020, executat de SC Eval Proiect Consulting SRL Bacău, la care se adaugă cheltuieli de evaluare :
Teren în suprafață de 595 mp, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, nr.cadastral 65083: 11.753 lei + cheltuieli de întocmire documentație de evaluare – 850 lei = 12.603 lei (fără TVA)
Preţ minim de pornire a licitației stabilit de C.L.B:
pentru terenul în suprafață de 595 mp, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, nr.cadastral 65083 = ———-,00 lei (fără TVA)
Art.5. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, „Studiul de oportunitate” în vederea vânzării prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat, a bunului imobil–teren în suprafață de 595 mp, nr. cadastral 65083, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, conform anexei nr. 3, – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, „Caietul de sarcini” în vederea vânzării prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat, a bunului imobil–teren în suprafață de 595 mp, nr. cadastral 65083, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, conform anexei nr. 4, – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, „Documentația de atribuire” aferentă vânzării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat, a bunului imobil–teren în suprafață de 595 mp, nr. cadastral 65083, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, conform anexei nr. 5, – parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.8. Cheltuielile propriu-zise cu întocmirea contractului de vânzare-cumpărare, taxele de timbru şi de autentificare, onorariul notarial, cad în sarcina persoanei fizice sau juridice desemnată drept câștigător al licitației.
Art.9. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării Contractului de vânzare-cumpărare la notariat.
Art.10. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se află bunul.
Art.11. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Print

Fișiere atașate