22 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 31/21.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziţia proiectului ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău în perioada 2014-2020”, a terenului necesar pentru construcţia şi extinderea noilor investiţii aferente acestuia

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,
Având în vedere:
– adresa nr. 418 din 17.02.2020 a Companiei Regionale de Apă Bacău, înregistrată la UAT oraș Buhuși sub nr. 6325 din 17.02.2020;
– prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art.866 și nr.874 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil;
– HGR nr. 1347 din 27 decembrie 2001 – privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău – modificată şi completată prin HGR nr.1476/2008;
– raportul nr.6577/18.02.2020 al compartimentului de specialitate;
– referatul de aprobare nr. 6578/18.02.2020 a Primarului oraşului Buhuşi;
– rapoartele comisiilor de specialitate;
– prevederile art. 76-art. 83, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139, art. 196 alin. (1), art. 197, art. 286, art. 349-353 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău în perioada 2014-2020”, a terenurilor afectate de investițiile ce fac obiectul proiectului, conform anexelor nr. 1-3 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă ca obiectivele de investiţii aferente proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău în perioada 2014-2020” să se construiască pe terenuri, care se află în domeniul public al oraşului Buhuşi, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect, după cum urmează:
a. Realizare Staţie de tratare a apei cu suprafața de 2500 mp, în extravilanul orașului Buhuși;
b. Reabilitare aducțiune de la foraje la rezervoare – 5,2 km;
c. Extindere reţea apa – 1,65 km;
d. Reabilitare reţea distribuţie – 4,49 km;
e. Extindere reţea canalizare – 0.85 km;
f. Reabilitare reţea canalizare – 0,70 km
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii, va fi comunicată Companiei Regionale de Apă Bacău, Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de Primarul oraşului Buhuşi prin compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate