24 octombrie 2021

Proiect de hotărâre nr. 32/21.02.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2018 și pe întreg anul 2018 al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019;
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24/12/11.02.2019 a Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi;
– Nota de fundamentare nr. 948/20.02.2019 a Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 6071/21.02.2019;
– Adresa nr. 947/20.02.2019 a Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 6072/21.02.2019;
– Expunerea de motive nr. 6076/21.02.2019 a Primarului orașului Buhuși;
– HCL nr. 27/19.02.2018 – privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 – prin bugetul local – al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi şi estimat pe anii 2019-2021;
– HCL nr. 28/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi pe anul 2018 şi estimat pe anii 2019-2021;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 1, alin. 2, lit.a, art. 57, alin.2, art. 69, art. 73, art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificată şi completată;
– Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– HCL nr. 2/08.01.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019 din orașul Buhuși;
– ORDIN Nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, modificată și completată;
– Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, modificată și completată;
– Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014;
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit a), art. 48 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2018 și pe întreg anul 2018 al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Liceul Teoretic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

Print

Fișiere atașate