30 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 32/21.02.2020

Avizat pentru legalitate,
Secretarul General al UAT,
Cons.Jur.OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii Cimitirului Central aflat în subordinea Consiliului Local Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020
Având în vedere:
– Raportul nr. 5347/11.02.2020 al Viceprimarul oraşului Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr. 5350/11.02.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificarile si completarile ulterioare;
– H.G.R. nr.741/2016/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – modificată şi completată;
– Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014- privind Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.44/1994 – Republicată privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului – lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;
– Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor – modificată şi completată;
Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată şi modificată;
– aviele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– în conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.a, lit.d, alin. 3, lit.c, alin.8 lit.a, alin.14, art.139 alin.3, art.140 alin.1, art.196 alin.1lit.a, art.197, art.198 din OUG nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a activităţii Cimitirului Central aflat în subordinea Consiliului Local Buhusi, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 14/ 28.02.2013.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.4. Primarul şi Viceprimarul oraşului Buhuşi, prin compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INITIATOR,
PRIMARUL ORASULUI BUHUSI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate