21 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 33/21.02.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Complexului de Servicii Comunitare din cadrul Direcției de Asistență Socială Buhuși și administrate și finanțate din bugetul local pe anul 2019

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 5907 din 20.02.2019 al dnei Roxana Mihaela Mihai – Șef Complex de Servicii Comunitare;
– Expunerea de motive nr. 6009/21.02.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile Legii nr.292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
– Hotărârea Guvernului nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
– prevederile HCL nr.174/31.10.2018 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Buhuși în Direcție de Asistență Socială, ca instituție publică de interes local – fără personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 417/2018, aprobarea organigramei, statului de funcții, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială;
– Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
– Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului – cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit.b), alin.6 lit.a, pct.2, art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2) și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Complexului de Servicii Comunitare din cadrul Direcției de Asistență Socială Buhuși și administrate și finanțate din bugetul local pe anul 2019, conform anexei – parte integrantă din prezentul Proiect de Hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Buhuși.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
Ing.VASILE ZAHARIA

ANEXĂ LA HCL NR.______/28.02.2019

UAT Buhuși
DAS
Complexul de Servicii Comunitare Buhuși
Strada Republicii nr.70
Telefon 0234264334
Nr. 5955 din 20.02.2019

Plan anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local- pe anul 2019- din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Buhuși

În cadrul DAS Buhuși măsurile de asistență socială se realizează consecvent și cu prioritate în favoarea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, pentru prevenirea sau ameliorarea situației de dificultate și atenuare a consecințelor acesteia, pentru copiii cu deficiențe neuro-psiho-motorii și familiile acestora, pentru copii, tineri, adulți care au nevoie de consiliere psihologică sau de educație pentru sănătate. Planificarea strategică este un proces sistematic prin care serviciile specializate își definesc anumite prioritați pentru indeplinirea misiunii lor, în concordanță cu evoluția societății civile.

Documente cadru

1.Legea 292/2011, cu modificările și completările ulterioare
2.Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență social aprobate prin Hotărârea Guvenului nr.797/2017,
3.Legea 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare,
4.Legea 448/2006 privind protecția ș promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificărlie și completările ulterioare,
5.Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020 și Planul Operațional pentru implementarea Strategiei.
DAS Buhuși este organizat și funcționează pe baza următoarelor principii, conform prevederilor Legii 292/2011 a asistenței sociale:

a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;
b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;
c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;
d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;
h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;
k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;
m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;
n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;
o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;
p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;
q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;
r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;
s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;
t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;
v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE

I. Obiectivele generale urmărite:
1. Monitorizarea și creșterea calității serviciilor sociale oferite precum și asigurarea continuității acestora pe plan local.
2. Promovarea transparenței și facilitatea accesului membrilor comunității la serviciile sociale.
3. Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale acordate persoanelor/copiilor aflați în situație de risc, copiilor cu deficiențe neuro-psiho-motorii.

      II. Noi măsuri propuse de întărire a capacității instituționale:
1. Perfectionarea personalului din cadrul DAS/ C.S.C.Buhuși,în vederea aplicării eficiente a legislației în vigoare.
2. Sustinerea de schimburi de experiență, participarea la seminarii, conferințe, ateliere de lucru pentru informarea adecvată a personalului și alinierea la tendințele actuale de lucru în administrația publică locală prin urmărirea modelelor de bună practică,
3. Lărgirea bazei de date cuprinzând beneficiarii și serviciile de asistență socială.
4. Identificarea de noi oportunități în asistență socială și elaborarea de noi proiecte pentru obținerea de finanțare internă sau externă.
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale se elaborează de către autoritățile publice locale, prin Direcția de Asistență Socială/ DAS), în conformitate cu măsurile si acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Bacău, conform prevederilor Legii nr.292/2011 a asistenței sociale.
Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență socială, date detaliate privind numărul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor de la fumizorii privați, bugetul estimat și sursele de finanțare, propuneri elaboarate de DAS, reprezentând transfigurarea în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare si dezvoltare a unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale .
Planul anual de acțiune urmărește dezvoltarea serviciilor promovate precum și crearea altora noi, pentru acoperirea unor cerințe tot mai crescute, pe fondul accentuării gradului de sărăcie.
III. Caracteristicile principale ale planului de acțiune:
În cadrul Direcției de Asistență Socială/ DAS – Complexul de Servicii Comunitare Buhuși, măsurile de asistență socială se realizează consecvent și cu prioritate în favoarea beneficiarilor: copiilor și familiilor în dificultate, copiilor aflați în situație de risc, și familiilor acestora, copiilor cu deficiențe neuro-psiho-motorii și familiilor acestora. Acestea reprezintă ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială și creștere a incluziunii sociale, precum și activități de recuperare( logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică). Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri diverse, în funcție de specificul activității/activităților derulate si de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.
Toate aceste măsuri sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei în dificultate, în situație de risc, dar și a celor cu deficiențe neuro-psiho-motorii. În vederea facilității accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității serviciului se pune accent pe dezvoltarea serviciilor de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele sociale și serviciile sociale , dar în același timp dezvoltarea unei relații nu numai informaționale cu cetățeanul, ci și stimulative și participative. Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează prevenirea situațiilor de risc și combatere a acestora prin educarea și informarea adecvată a tinerilor, parinților și familiilor acestora.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Buhuși cuprinde:

Capitolul I. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale

În cadrul Consiliului Local Buhuși funcționează Direcția de Asistență Socială/ DAS, care are în subordine, printer altele și:
* Complexul de Servicii Comunitare Buhuși, care furnizează servicii sociale, fiind structurat astfel:

Nr. Denumire serviciu social Cod servicii sociale Beneficiari

 

Capacitate Nr.licență de funcționare
1 C.S.C-Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate 8891CZ-C-II Copii aflați în situație de risc 20 Seria LF nr.000624
2 C.S.C.- Centrul de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu handicap/dizabilităti 8891CZ-C-III Copii cu deficiențe neuro-psiho-motorii 20 Seria LF nr.000623
3 Centrul de consiliere, informare și sprijin   Copii, tineri, adulți    
4 Centrul de educatie contraceptivă și planning familial   Tineri, adulți    
           

În anul 2019 pentru Complexul de Servicii Comunitare Buhuși din cadrul DAS au fost propuse următoarele sume pentru cheltuieli:

Nr. Cheltuieli Plăți propuse
  Cheltuieli totale 984.000 lei
  Cheltuieli de personal 900.000 lei
  Bunuri, servicii,investiții 84.000 lei
     

Bugetul este actualizat anual și aprobat prin ședință a Consiliului Local Buhuși.
Angajații Complexului de Servicii Comunitare Buhuși sunt 11, structurați astfel:
*Șef serviciu C.S.C.Buhuși(1),inspector de specialitate(1), psihopedagog principal(1), asistent medical generalist principal(1), logoped principal(1), kinetoterapeut principal(1), psiholog practicant(1), educator principal(1), asistent social(1) și personal administrativ: îngrijitor(1) și muncitor(1).
CAPITOLUL II. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017
1.Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se afișează la sediul DAS- Complexului de Servicii Comunitare Buhuși:
* Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
* Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local;
* Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare – formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate;
* Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici – DAS:
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente la nivel local presupune:

*Vizite la școlile din oraș pentru informarea copiilor/ părinților/ cadrelor didactice- prezentarea C.S.C.Buhuși și distribuire de pliante.
*Emisiuni la postul local de TV.
* Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
*Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de DAS/ C.S.C.Buhuși sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
* Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DAS;
* Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;
* Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale are în vedere implementarea Standardului 14 Formare inițială și continuă a personalului din Ordinul MMSF-ANPCA nr. 25/2004 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități și Standardul 13 Formare inițială și continuă a personalului din Ordinul MMSF-ANPCA nr. 24/2004 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi,în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a Legii asistenței sociale. Astfel angajații C.S.C.Buhuși trebuie să beneficieze de 42 de ore de formare în domeniul asistentei sociale și protecția copilului, la care se adaugă 21 ore de management pentru șeful serviciului, din bugetul angajatorului.
a) cursuri de perfecționare și calificare:
În anul 2019 se va aloca suma de 6000 lei pentru cursurile angajaților Complexului de Servicii Comunitare Buhuși.

Nr. Personalul angajat vizat Nr.persoane Buget  propus 2019/lei
  Personal de specialitate și îngrijire 9 5000
  Personal de conducere 1 1000

b)activități de voluntariat în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Buhuși/C.S.C.Buhuși

Nr. Voluntari în C.S.C.Buhuși Nr.persoane Buget
    3
       

Activitățile de voluntariat din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Buhuși au în vedere informarea voluntarilor cu privire la următoarele:

a) Structura, misiunea, activitățile centrelor, beneficiarii centrelor,
b) Drepturile și responsabilitățile voluntarilor,
c) Regulamentul intern care reglementează implicarea voluntarului.

MONITORIZAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE

Pentru a urmări eficiența obiectivelor stabilite în cadrul Planului anual de acțiune este nevoie de o monitorizare permanentă și de evaluarea rezultatelor activităților întreprinse. Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind obiectivele acestuia. Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii.
Implementarea Planului anual de acțiune, se face cu participarea tuturor serviciilor și compartimentelor instituției, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate.
Aplicarea Planului anual de activitate se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență, asa cum este prevăzut și stabilit în legislația în vigoare. Atingerea obiectivelor din Planul de acțiune privind măsurile de asistență socială se realizează conform bugetului de venituri și cheltuieli în care sunt cuprinse investițiile și sumele alocate pentru DAS- Complexul de Servicii Comunitare Buhusi pe anul 2019.

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,                                                   ȘEF SERVICIU,
Ing.Vasile Zaharia                                                                   Roxana Mihaela Mihai

print