21 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 34/21.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2020 a unui număr de 14 (paisprezece) contribuabili – persoane fizice care au executat reabilitarea termică a locuinţelor în anul 2019

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020;
Având în vedere:
 Referatul nr. 6675/19.02.2020 întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe;
 Raportul nr. 6677/19.02.2020 al Serviciului Impozite şi Taxe;
 Referatul de aprobare nr. 6678/19.02.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
 Cererea nr. 19115/20.06.2019 a d-nei Bobec Margareta, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 21965/15.07.2019 a d-nei Bădărău Mariana, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 24632/12.08.2019 a d-lui Ciucur Manuel, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 29824/30.09.2019 a d-lui Crăciun Ioan, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 29793/30.09.2019 a d-lui Flocia Emil, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 32473/21.10.2019 a d-nei Muscalu Violeta, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 34991/11.11.2019 a d-nei Tănase Vestica, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 35495/14.11.2019 a d-nei Mestercă Georgeta, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 35131/12.11.2019 a d-nei Acatrinei Dorina, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 40235/23.12.2019 a d-nei Chiuță Maria, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 1310/15.01.2020 a d-lui Țuglea Vasile, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 1884/20.01.2020 a d-nei Beriucă Maria, din orașul Buhuși, str. Bradului, bl. 8, sc. B, ap. 6;
 Cererea nr. 5002/10.02.2020 a d-lui Potolea Gheorghe și a d-nei Potolea Elena, din orașul Buhuși;
 Cererea nr. 6652/19.02.2020 a d-nei Stan Gabriela, din orașul Buhuși;
 Procesele verbale întocmite de Serviciul urbanism din cadrul U.A.T. Buhuși din care rezultă că au fost executate lucrări de placare cu polistiren și zugrăveli pe pereții exteriori ai apartamentelor și locuințelor proprietate personală a contribuabililor – persoane fizice: proces verbal nr. 19201/21.06.2019, proces verbal nr. 21965/06.08.2019, proces verbal nr. 24709/13.08.2019, proces verbal nr. 30033/01.10.2019, proces verbal nr. 32834/22.10.2019, proces verbal nr. 35326/13.11.2019, proces verbal nr. 35650/15.11.2019, proces verbal nr. 35762/18.11.2019, proces verbal nr. 50/06.01.2020, proces verbal nr. 1747/17.01.2020, proces verbal nr. 2857/27.01.2020, proces verbal nr. 5248/11.02.2020 și proces verbal nr. 6654/19.02.2020;
 prevederile art. 456, alin. (2), lit. m) din Legea nr. 227/2015 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Fiscal;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2020 a unui număr de 14 (paisprezece) contribuabili – persoane fizice care au executat reabilitarea termică a locuinţelor în anul 2019, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2.Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate