26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 35/21.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată (amenzi și alte sancțiuni)
pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anului 2019

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020;
Având în vedere:
 Raportul nr. 6702/19.02.2020 al compartimentului de specialitate;
 Referatul de aprobare nr. 6703/19.02.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
 Cererile nr. 21979/15.07.2019 și nr. 23690/001.08.2019 a d-lui Agăleanu Cătălin Constantin, domiciliat în orașul Buhuși,  județul Bacău, la care a anexat Certificatul de deces seria D.10, nr. 441818 din 22.03.2019 – AGĂLEANU CONSTANTIN;
 Cererea nr. 32444/21.10.2019 a d-lui Mititelu Gheorghe, domiciliat în orașul Buhuși,  județul Bacău, la care a anexat Certificatul de deces seria D.10, nr. 656191 din 09.10.2019 – MITITELU IOAN;
 Cererea nr. 1616/16.01.2020 a d-nei Jitaru Mihaela Adriana, domiciliată în orașul Buhuși, str. Tudor Vladimirescu, județul Bacău, la care a anexat Certificatul de deces seria D.10, nr. 659245 din 16.01.2020 – MITITELU IOAN;
 Certificat de deces seria D.10, nr. 656196 din 15.10.2019 – IRIMIA MIHAI ANDREI;
 Certificat de deces seria D.10, nr. 659214 din 13.12.2019 – ANGHELACHE VIOREL;
 Certificat de deces seria D.10, nr. 659245 din 16.01.2020 – DRAGOMIR ION;
 Certificat de deces seria D.10, nr. 442996 din 11.06.2019 – ALECU IONUȚ DANIEL;
 Certificat de deces seria D.10, nr. 504276 din 31.08.2019 – GHIRVU IOAN;
 Certificat de deces seria D.10, nr. 445124 din 14.08.2019 – GRIGORE CONSTANTIN;
 Extrase conform informațiilor furnizate de Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Bacău în baza protocolului de colaborare nr. 3752307/2016, înregistrat la Primăria Buhuși sub nr. 39527/2016 încheiat între U.A.T Buhuși și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București pentru următoarele persoane:
 STROEA ELENA, cu fostul domiciliu – Str. Casa de apă, nr. 7 – act deces nr. 217/2019;
 NIȚĂ FLORICA, cu fostul domiciliu – Str. Cîmpului, nr. 1 – act deces nr. 593/2019;
 prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi republicată;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă scăderea debitelor de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) în valoare totală de 15246 lei, existente în sold la data de 19.02.2020 pentru un număr de 10 contribuabilii – persoane fizice, decedați în cursul anului 2019, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2.Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, precum şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate