20 aprilie 2024

Proiect de hotărâre nr. 36/08.03.2019

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAŞ,
CONS. JUR. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitarea termică a clădirilor
Spitalului Orășenesc Buhuși”, cod SMIS 114077

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară;
Având în vedere:
 Raportul nr. 7690/07.03.2019 al Compartimentului de specialitate;
 Expunerea de motive nr.7692/07.03.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor/ Eficiența energetică a clădirilor publice. ” B- clădiri publice din POR 2014-2020;
 Contract de finanțare nr.1579/29.03.2018 încheiat între UAT Orașul Buhuși și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 195/2006–Legea cadrul a descentralizării, modificată și completată;
 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4, lit. d, alin.6 lit.a, pct.3, art.45, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit. b, art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

SE PROPUNE :

Art.1. Se aprobă actualizarea bugetului proiectul „Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, COD SMIS 114077 conform anexei nr.1 a prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, COD SMIS 114077, în cuantum de 6.593.845,56 lei inclusiv TVA:

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE  
I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 6.593.845,56
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 254.325,83
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 6.339.519,73
II Contribuţia proprie, din care : 381.116,23
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 126.790,40
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 254.325,83
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 6.212.729,33

Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT ORAȘUL BUHUȘI, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

 

ANEXA NR. 1 la HCL …. 
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării investiţiei
REABILITARE TERMICA A CLADIRII SPITALULUI ORASENESC BUHUSI COD SMIS 114077
Orasul Buhusi, Judetul Bacau
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare            (fără T.V.A) T.V.A. Valoare      (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 – CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI AMENAJAREA TERENULUI
1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajări pentru proteţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ
3.1. Studii de teren 4.500,00 0,00 4.500,00
3.2. Documentatii suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3. Expertiza tehnica 38.881,00 7.387,40 46.268,40
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 12.960,24 2.462,45 15.422,69
3.5. Proiectare 163.421,00 31.050,00 194.471,00
3.5.3. SF 25.921,00 4.925,00 30.846,00
3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 22.500,00 4.275,00 26.775,00
3.5.5. Vertificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.6. PT 105.000,00 19.950,00 124.950,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanţă 174.500,00 33.155,00 207.655,00
3.7.1. Management proiect 132.500,00 25.175,00 157.675,00
3.7.2. Auditul financiar 42.000,00 7.980,00 49.980,00
3.8. Asistenţă tehnică 99.000,00 18.810,00 117.810,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 27.000,00 5.130,00 32.130,00
3.8.2. Dirigentie santier 72.000,00 13.680,00 85.680,00
TOTAL CAPITOL 3 505.262,24 92.864,85 598.127,09
CAPITOLUL 4 – CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII DE BAZĂ
4.1. Construcţii şi instalaţii 4.004.119,39 760.782,67 4.764.902,06
Obiect 1 – Lucrari de baza 3.755.527,17 713.550,16 4.469.077,33
Obiect 2 – Lucrari conexe 248.592,22 47.232,52 295.824,74
4.2. Montaj utilaje tehnologice – Obiect 1 49.806,24 9.463,19 59.269,43
4.3. Utilaje, şi echipamente tehnologice și funcționale cu montaj – Obiect 1 916.203,55 174.078,67 1.090.282,22
4.4. Utilaje fără montaj și echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4,5 Dotări      
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.970.129,18 944.324,53 5.914.453,71
CAPITOLUL 5 – ALTE CHELTUIELI
5.1. Organizare de şatier 29.318,74 5.570,61 34.889,35
5.1.1. Lucrări de construcţii 29.318,74 5.570,60 34.889,34
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,01 0,01
5.2. Comisioane, cote, taxe 36.379,40 0,00 36.379,40
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.400,00 1.596,00 9.996,00
TOTAL CAPITOL 5 74.098,14 7.166,61 81.264,75
CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE ŞI PREDARE LA BENEFICIAR
6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
 
TOTAL GENERAL 5.549.489,56 1.044.355,99 6.593.845,56
Din care C + M 4.083.244,37 775.816,46 4.859.060,83
print