12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 37/08.03.2019

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAŞ,
CONS.JUR. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în gradiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară;
Având în vedere:
 Raportul nr. 7689/07.03.2019 al Compartimentului de specialitate;
 Expunerea de motive nr. 7693/07.03.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 OUG nr. 28/2013 privind aprobare Programului Național de Dezvoltare Locală,
 H.G. nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013,
 Ordinul nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (republicat, cu modificările şi completările ulterioare),
 Contract de finanțare nr. 2597/10.11.2017 încheiat între UAT Orașul Buhuși și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr.195/2006–Legea cadrul a descentralizării, modificată și completată;
 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4, lit. d, alin.6 lit.a, pct.3, art.45, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit. b, art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă actualizarea bugetului proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în gradiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău” conform anexei nr.1 a prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în gradiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău”, în cuantum de 1.359.446,903 lei inclusiv TVA.
Art. 3.Valoare totală a investiției este de 1.359.446,903 lei inclusiv TVA, din care buget local 190.901,91 lei inclusiv TVA si buget de stat 1.168.545,00 lei inclusiv TVA.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate