18 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 39/25.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acceptarea donației microbuzului școlar oferit de către Fundaţia Terre des hommes – Elveţia și achiziționat în baza Anexei nr. 1 la Acordul de Asociere nr. 3811/03.06.2019 în vederea implementării proiectului „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate şi educaţie”

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020;
Având în vedere:
– Adresa nr. 5137/24.02.2020 emisă de Fundația Terre des hommes, înregistrată la Primăria Buhuși cu nr. 7200/25.02.2020, prin care se solicită acceptarea donației microbuzului școlar;
– Raportul nr. 7205/25.02.2020 înaintat de Viceprimarul Orașului Buhuși;
– Procesul verbal nr. 6317/17.02.2020 de predare de către Fundația Terre des homes, Primăriei orașului Buhuși, a microbuzului marca IVECO 22+1 locuri;
– HCL nr. 192/17.12.2019 privind aprobarea acordul de asociere cu Fundaţia Terre des hommes – Elveţia și Anexa nr. 1 la Acordul de Asociere nr. 3811/03.06.2019, în vederea implementării proiectului „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate şi educaţie” și cofinanțarea proiectului în vederea achiziţiei unui microbuz şcolar;
– Acordul de asociere cu Fundaţia Terre des hommes – Elveţia nr. 3811/03.06.2019;
– Anexa nr.1 la acordul de asociere, nr. 4295 din 16.12.2019, înregistrată la Primăria orașului Buhuși la nr. 39526 din 16.12.2019;
– Referatul de aprobare nr. 7210/ 25.02.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art. 863 lit. c) Cod civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), alin. (14) art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) şi ale art. 291 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. Se acceptă donația microbuzului școlar oferit de către Fundaţia Terre des hommes – Elveţia și achiziționat în baza Anexei nr. 1 la Acordul de Asociere nr. 3811/03.06.2019 în vederea implementării proiectului „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate şi educaţie”.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Fundaţiei Terre des hommes şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print