27 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 40/08.03.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării unei autogări, proprietate privată, care să deservească transportul public de persoane, amplasată în Buhuși, strada Libertății nr. 36, în vederea obținerii licenței pentru activități conexe transportului rutier, de către
S.C. ALEXDOMAT S.R.L.

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.03.2019;
Având în vedere
– Solicitarea nr. 6156/22.02.2019 emisă de S.C. Alexdomat S.R.L.;
– Raportul de specialitate nr. 7457 /06.03.2019 al Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr.7458/06.03.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Ordonanței Nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
-Prevederile Ordinului Nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), și (5) lit.d) și e), art. 45, art. 48 alin. (2) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune spre aprobare înființarea unei autogări, proprietate privată, care să deservească transportul public de persoane, amplasată în Buhusi, strada Libertății nr. 36, în vederea obținerii licenței pentru activități conexe transportului rutier, de catre S.C. ALEXDOMAT S.R.L, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Amenajarea autogării prevăzută la art. 1 se va realiza pe cheltuiala solicitantului, iar obținerea licenţei pentru activități conexe transportului rutier se va face in baza unei documentaţii aprobate în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Ordinului Nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, S.C. Alexdomat S.R.L. și Instituţiei Prefectului-judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate