26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 40/26.02.2020

Avizat pentru legalitate,
Secretar General UAT
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2020

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 27.02.2020;
Având în vedere:
– Raportul nr. 7356/26.02.2020 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului
Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr. 7418/26.02.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Adresa nr. 2997/25.02.2020 înaintată de Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, înregistrată la Primăria Buhuși cu nr. 7345/26.02.2020, prin care se solicita suma de 80.000 lei pentru achizitia de medicamente, materiale sanitare, dezinfectante, echipamente de protectie, impotriva virusului COVID-19;
– HCL nr. 26/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2020 și estimat pe anii 2021-2023;
– Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
– Prevederile Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Buhuși pe anul 2020, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate