5 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 41/18.03.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a devizului general al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.03.2019;
Având în vedere:
 Raportul nr. 8751/18.03.2019 al Compartimentului de specialitate;
 Expunerea de motive nr. 8752/18.03.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 H.C.L. nr. 163/ privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”;
 Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată;
 Studiu de fezabilitate elaborat de proiectantul general S.C. THIRD NEST S.R.L., proiect nr. 7 din octombrie 2018 ;
 Scrisoare de clarificare nr. 01 emisă de ADR NORD EST și înregistrată la UAT Orașul Buhuși cu nr. 8392/14.03.2019;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 195/2006–Legea cadrul a descentralizării, modificată și completată;
 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4, lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 3, art. 45, art. 48, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b, art. 126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”, aprobați prin anexa nr. 3 la HCL nr. 163/17.10.2018, conform anexei nr. 1- parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se propune actualizarea devizului general al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”, aprobat prin anexa nr. 4 din HCL nr. 163/17.10.2018, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Anexele 3 și 4 la HCL nr. 163/2018 se înlocuiesc în mod corespunzător cu anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre, urmând ca celelalte prevederi ale HCL nr. 163/2018 să rămână în vigoare.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Anexa nr. 1 la HCL nr. ____/21.03.2019

Indicatorii tehnico economici ai proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”

Indicatorii tehnico economici ai investiţie sunt:
I. Indicatorii maximali sunt:
Costurile pentru investiția de baza (IB) conform Devizului Obiect 1 sunt de 8.164.018,16 lei fără TVA din care:
Cap. 4.3 – echipamente funcționale cu montaj = 789.946,00 lei fără TVA
Cap. 4.5 – dotări = 4.629.237,00 lei fără TVA
Costuri totale investiție conform Deviz General:
Valoarea totala a investiției = 10.703.533,59 lei cu TVA respectiv 8.998.545,06 lei fără TVA
din care C+M = 3.379.272,84 lei cu TVA respectiv 2.839.725,08 lei fără TVA.
II.Indicatori minimali, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
După realizarea sa, construcția va avea următorii indicatori tehnici:

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA 3837,65 mp
din care:
EXISTENT FARA INTERVENTII 2098.10 mp
EXISTENT SI REABILITAT 1101,35 mp
CORP EXTINDERE 638,20 mp

III. Durata de realizare: 24 luni

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,                                                       ȘEF BDPFI,
VASILE ZAHARIA                                                                 MARIA OANA TIMOFTE

print

Fișiere atașate