22 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 41/26.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020;
Având în vedere:
– Hotărârea nr. 5/26.02.2020 a Consiliului de Administrație a Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi;
– Nota de fundamentare nr. 3041/26.02.2020 a Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 7408/26.02.2020;
– Adresa nr. 3042/26.02.2020 a Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 7409/26.02.2020;
– Referatul de aprobare nr. 7436/26.02.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr. 24/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2021-2023;
– Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
– Prevederile Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, modificată şi completată;
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi, conform anexei- parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate