26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 42/06.03.2020

  Avizat pentru legalitate,

                                                                                                                Secretar general UAT,

                                                                                                              Cons. Jur. Oana Mihai

                                                           

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

ORAŞUL BUHUŞI

CONSILIUL LOCAL

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind mandatarea Primarului Orașului Buhuși ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al UAT Buhuși, pentru activitatea desfăşurată în anul 2019

 

 

Consiliul Local Buhuși, întrunit în şedinţa ordinară din luna martie 2020;

Având în vedere:

–  Raportul Compartimentului Resurse Umane nr. 9036/05.03.2020;

–  Referatul de aprobare nr. 9038/05.03.2020 a Primarului orașului Buhuși;

– prevederile art.597 alin.(2), lit.b) și art.621 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare;

– prevederile art.623 alin.(1) lit. d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor publici, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;

– În temeiul art.129 alin.(14), art.139 alin(1), art.173, lit.a) și  art.196  alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, cu completările ulterioare,

                                                                                     SE PROPUNE:

       Art.1. Se mandatează Primarul orașului Buhuși ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al UAT Buhuși, pentru activitatea desfăşurată în anul 2019.

       Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Judeţul Bacău, Primarului orașului Buhuși, Secretarului general al orașului, Compartimentului Resurse Umane şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

 

                                                                                       INIȚIATOR,

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

 Ing.VASILE ZAHARIA

print