26 September 2023

Proiect de hotarare nr.43/06.03.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului proiectului “Reabilitarea termică a clădirilor
Spitalului Orășenesc Buhuși”, cod SMIS 114077

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.03.2020;
Având în vedere:
 Raportul nr.8970/05.03.2020 al Compartimentului de specialitate;
 Referatul de aprobare nr.8971/05.03.2020 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor/ Eficiența energetică a clădirilor publice. ” B- clădiri publice din POR 2014-2020;
 Contract de finanțare nr.1579/29.03.2018 încheiat între UAT Orașul Buhuși și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
 Adresa nr.6420/OI/04.03.2020 emisă de Organismul Intermediar ADR Nord Est,
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G.R. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4), lit. a), d), f), alin.14, art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;SE PROPUNE :

ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului proiectului “Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, COD SMIS 114077, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, COD SMIS 114077, în cuantum de 6.716.351,87 lei inclusiv TVA:

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE LEI
I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 6.716.351,87
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 376.832,14
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 6.339.519,73
II Contribuţia proprie, din care : 503.622,54
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 126.790,40
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 376.832,14
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 6.212.729,33

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT ORAȘUL BUHUȘI, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
ART. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
ART. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate