20 septembrie 2021

Proiect de hotarare nr.44/06.03.2020

  Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietelor de sarcini necesare achizițiilor de întocmire DALI , expertiză tehnică și audit energetic pentru proiectul „Reabilitarea termică a clădirii ambulatoriului spitalului pr.dr.
Eduard Apetrei Buhuși”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.03.2020;
Având în vedere:
 Raportul nr.9066/06.03.2020 al Compartimentului de specialitate;
 Referatul de aprobare nr.9067/06.03.2020 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor/ Eficiența energetică a clădirilor publice. ” B- clădiri publice din POR 2014-2020;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 H.C.L. nr.26/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2020 și estimat pe anii 2021-2023;
 Caietul de sarcini nr.8697/04.03.2020 întocmit pentru achiziția serviciului de întocmire DALI pentru obiectivul ,,Reabilitarea termică a clădirii ambulatoriului Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi;
 Caietul de sarcini nr.8707/04.03.2020 privind achiziția serviciului de întocmire audit energetic și expertiză tehnică pentru obiectivul ,,Reabilitare termică a clădirii ambulatoriului Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuşi;
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4), lit.d, e, f, alin.14, art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE :

ART.1. Se aprobă caietul de sarcini nr.8697/04.03.2020 privind achiziția serviciului de întocmire DALI pentru obiectivul „Reabilitarea termică a clădirii ambulatoriului spitalului pr.dr. Eduard Apetrei Buhuși”, conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
ART.2. Se aprobă caietul de sarcini nr.8707/04.03.2020 privind achiziția serviciului de întocmire expertiză tehnică și audit energetic pentru obiectivul „Reabilitarea termică a clădirii ambulatoriului spitalului pr.dr. Eduard Apetrei Buhuși”, conform anexei nr.2 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
ART. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
ART. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Print

Fișiere atașate