30 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 44/21.03.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral, precum și a Studiului Pedologic și Agrochimic, valabile pentru pajiştile permanente aflate în domeniul privat al UAT Buhuși

Consiliul local Buhuși, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– raportul de specialitate nr. 9244/21.03.2019 întocmit de Dămoc Flavian – Petru – consilier în cadrul Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraș Buhuși ;
– expunerea de motive a domnului Vasile Zaharia – Primarul orașului Buhuși, înregistrată sub nr. 9297/21.03.2019 ;
– art. 123 din Legea 2015/2001 Republicată, Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 6 din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare ;
– art. III din HGR 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 ;
– art. 8, alin (9) din HGR 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și lit. c), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. e), art. 47 și art. 49 din Legea 215/001, republicată, Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE :

Art. 1 Se aprobă Amenajamentul Pastoral, precum și Studiul Pedologic și Agrochimic, valabile pentru pajiştile permanente aflate în domeniul privat al UAT Buhuși, conform anexelor – părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezenrei hotărâri se abrogă.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului orașului Buhuși, persoanelor responsabile cu pășunile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraș Buhuși și va fi publicată pe situl Primăriei orașului Buhuși .

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate