27 September 2023

Proiect de hotarare nr.45/06.03.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini aferent documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţie lucrări de “Construire Capelă mortuară”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.03.2020;
Având în vedere:
 Raportul nr. 9138/6.03.2020 al Compartimentului de specialitate;
 Referatul de aprobare nr.9158/06.03.2020 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 H.C.L. nr.26/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2020 și estimat pe anii 2021-2023;
 Caietul de sarcini nr.9128/06.03.2020 întocmit pentru achiziția lucrărilor de “Construire Capelă mortuară”;
 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE :

ART.1. Se propune aprobarea Caietul de sarcini nr.9128/06.03.2020 întocmit pentru achiziția lucrărilor de “Construire Capelă mortuară”, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
ART.2. Se propune ca prezenta hotărâre să poată fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
ART.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate