21 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 45/21.03.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a ”Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu
hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2018

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
-Cererea nr. 35000/31.01.2019 a d-lui Gârțu Mircea, de renunţare la locuința ANL repartizată;
-Cererea nr. 37000/28.11.2018 a d-lui Mic Ion, de renunţare la locuința ANL repartizată;
-Cererea nr. 34880/12.11.2018 a d-lui Tutunaru Andrei Cristian, de renunţare la locuința ANL repartizată;
-Cererea nr. 33505/30.11.2018 a d-lui Păduraru Adrian, de renunţare la locuința ANL repartizată;
-Cererea nr. 35701/19.11.2018 a d-lui Ciobănică Florin, de renunţare la locuința ANL repartizată;
-Cererea nr. 36856/28.11.2018 a d-lui Vântu Vasile Ovidiu, de renunţare la locuința ANL repartizată;
-Cererea nr. 30835/09.10.2018 a d-nei Hulea (fostă Baciu) Cornelia Vasilica, de renunţare la locuința ANL repartizată;
– Procesul – Verbal nr. 37201/29.11.2018 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Procesul – Verbal nr. 4042/04.02.2019 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Procesul – Verbal nr. 4042/04.02.2019 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
-Adresa către NEXTGEN BUHUȘI cu nr. 4703/08.02.2019 pentru publicarea anunțului nr. 4711/08.02.2019;
-Anunț publicat pe site-ul primăriei cu nr. 4191/05.02.2019;
– Procesul – Verbal nr. 7228/04.03.2019 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Procesul – Verbal nr. 9095/19.03.2019 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Raportul nr.9251/21.03.2019 al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr. 9252/21.03.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată;
– Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– HCL nr.59/29.07.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– HCL nr. 64/21.06.2013 privind aprobarea Listei nominale a solicitanţilor în ordine alfabetică care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.84/29.08.2013 privind aprobarea protocolului de predare-primire – Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – amplasament: Str. Ion Vodă cel Cumplit, nr.9 cu 48 u.l., S+P+3E+M,Oraşul Buhuşi, jud. Bacău;
– HCL nr.87/05.09.2013 privind aprobarea criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, precum şi abrogarea art. 1,3,4 şi 5 din HCL nr. 59/29.07.2010;
– H.C.L. nr.98/ 15.10.2013 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.99/ 15.10.2013 privind aprobarea listei actelor doveditoare ce vor fi depuse de către solicitanţi în vederea soluţionării cererilor pentru obţinerea unei locuinţe construite prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Agenţia Naţională de Locuinţe;
– H.C.L. nr.100/15.10.2013 privind aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la olocuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.106/31.10.2013 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă (ANL);
– H.C.L. nr.107/31.10.2013 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.131/16.12.2013 pentru modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,privind aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.43/27.03.2014 ,,privind modificarea anexelor la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi” și H.C.L. nr.107/31.10.2013 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’;
– H.C.L. nr.115/2014 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, a H.C.L. nr.107/31.10.2013, H.C.L. nr. 131/2013, H.C.L. nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’;
– HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanții ,în ordinea punctajului care îndeplinesc criterii de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”;
– H.C.L. nr.106/10.12.2015 privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanții ,în ordinea punctajului care îndeplinesc criterii de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”;
– H.C.L. nr.82/28.07.2016 pentru introducerea punctului 7 la anexa din HCL nr.98/2013 ,,privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.78/28.07.2016 privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL, stabilireaariei construite desfăşurate pe apartament, a duratei de recuperare a investiției și stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare;
– H.C.L. nr.142/31.10.2016 privind aprobarea listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși, precum și abrogarea HCL nr.43/30.04.2015;
– H.C.L. nr.20/23.02.2017 privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2016;
-H.C.L. nr. 73/27.04.2017 privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a ”Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2017;
– H.C.L. nr. 74/27.04.2017privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.96/30.06.2017 pentru modificarea art.1 (anexa) la HCL nr.78/2016 ,,privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL, stabilireaariei construite desfăşurate pe apartament, aduratei de recuperare a investiției șistabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare’’;
– H.C.L. nr. 174/29.11.2017 privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a ”Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2017;- prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 lit.e, art.45, art.48, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art.1.Se actualizează ,,Lista nominală finală a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2018, în sensul în sensul radierii din listă a d-lui Ciobănică Florin (poziția 2), a d-lui Vântu Vasile Ovidiu (poziția 15), a d-lui Gârțu Mircea(poziția 20), a d-lui Mic Ion (poziția 27), a d-lui Păduraru Adrian(poziția 29), a d-lui Tutunaru Andrei Cristian (poziția 33), a d-nei Baciu Cornelia Vasilica (poziția 35, și adăugarea d-lui Vieru Neculai (poziția 42), a d-nei Pavel Elena Roxana (poziția 43), a d-nei Dornescu Roxana Alexandra (pozitia 44), a d-luiGobeja Vasile-Petru (poziția 45), a d-nei Baraboi Larisa Elena (poziția 46), a d-lui Eșanu Amaziliței Olivian (poziția 47) și a d-nei Dascălu Andreea (poziția 48), conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se repartizează locuința ANL, situată în Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 9, sc. B, et. IV, ap. 16, compusă din 3 (trei) camere în suprafaţă de 50,20 mp (living 22,46 mp, dormitor 12,59, domitor 15,15 mp) dependinţe în suprafaţă de 26,02 mp (bucătărie 10,59 mp, hol 4,67 mp, cămară 2,94 mp, baie 5,05 mp, grup sanitar 2,84 mp), terasă (balcoane 20,28 mp) boxa subsol nr. 16 – 11,83 mp, pentru domnul Vieru Gheorghe.
Art.3. Se repartizează locuința ANL, situată în Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 9, sc. C, et. II, ap. 10, compusă din compusă din 3 (trei) camere în suprafaţă de 50,20 mp (living 22,46 mp, dormitor 12,59, dormitor 15,15 mp) dependinţe în suprafaţă de 26,02 mp (bucătărie 10,52 mp, hol 4,67 mp, cămară 2,94 mp, baie 5,05 mp, grup sanitar 2,84 mp), terasă (balcoane 20,28 mp) boxa subsol nr. 18 – 7,14 mp, pentru doamna Pavel Elena Roxana.
Art.4. Se repartizează locuința ANL, situată în Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 9, sc. A, et. II, ap. 10, compusă din compusă din compusă din 2 (două) camere în suprafaţă de 40,15 mp (dormitor 13,18 mp, living 26,97 mp) dependinţe în suprafaţă de 20,48 mp (bucătărie 9,62 mp, hol 1,82 mp, cămară 1,12 mp, hol 2,63 mp, baie 5,29 mp), terasă (balcon 12,29 mp) boxa subsol nr. 10 – 9,19 mp, pentru doamna Dornescu Roxana – Alexandra.
Art.5. Se repartizează locuința ANL, situată în Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 9, sc. B, et. II, ap. 8, compusă din compusă din 2 (două) camere în suprafaţă de 40,15 mp (dormitor 13,18 mp, living 26,97 mp) dependinţe în suprafaţă de 20,48 mp (bucătărie 9,62 mp, hol 1,82 mp, cămară 1,12 mp, hol 2,63 mp, baie 5,29 mp), terasă (balcon 12,29 mp) boxa subsol nr. 8 – 7,38 mp, pentru domnul Gobeja Vasuile Petru.
Art.6. Se repartizează locuința ANL, situată în Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 9, sc. C, et. I, ap. 6, compusă din compusă din 2 (două) camere în suprafaţă de 39,84 mp (dormitor 13,18 mp, living 26,66 mp) dependinţe în suprafaţă de 23,75 mp (bucătărie 10,52 mp, hol 1,82 mp, cămară 2,94 mp, hol 3,18 mp, baie 5,29 mp), terasă (balcon 12,29 mp) boxa subsol nr. 6 – 10,13 mp, pentru doamna Baraboi Larisa Elena.
Art.7. Se repartizează locuința ANL, situată în Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 9, sc. C, et. II, ap. 8, compusă din compusă din 2 (două) camere în suprafaţă de 40,15 mp (dormitor 13,18 mp, living 26,97 mp) dependinţe în suprafaţă de 20,48 mp (bucătărie 9,62 mp, hol 1,82 mp, cămară 1,12 mp, hol 2,63 mp, baie 5,29 mp), terasă (balcon 12,29 mp) și boxa subsol nr. 8 – 7,13 mp, pentru domnul Eșanu Amaziliței Olivian.
Art.8. Se repartizează locuința ANL, situată în Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 9, sc. A, et. Parter, ap. 2, compusă din compusă din 1 (una) cameră în suprafaţă de 21,89 mp (living 21,89 mp) dependinţe în suprafaţă de 21,53 mp (bucătărie 8,47 mp, hol 6,11 mp, cămară 2,05 mp, baie 4,86 mp), terasă (balcon 10,47 mp), boxa subsol nr. 2 – 10,72 mp, pentru doamna Dascălu Andreea.
Art.9. Se actualizează lista nominală de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANLși destinate închirierii în orașul Buhuși, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2018, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.10. Primarul oraşului Buhuşi, Comisia Socială de Analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe stabilită prin H.C.L. nr.71/2016, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art.11. Celelalte prevederi aleH.C.L. nr.96/30.06.2017 H.C.L. nr.73/27.04.2017,HCL 74/27.04.2017, H.C.L. nr.20/23.02.2017, H.C.L. nr.142/31.10.2016, H.C.L. nr.106/10.12.2015, H.C.L. nr. 87/29.10.2015, H.C.L. nr.43/27.03.2014, HCL nr.115/28.11.2014, H.C.L. nr.100/15.10.2013, H.C.L. nr.107/31.10.2013 și H.C.L. nr.131/16.12.2013 rămân valabile.
Art.12. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.13. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi site-ul primăriei şi prin mijloace mass-media.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate