26 September 2023

Proiect de hotarare nr.46/06.03.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii al Consiliului Local Buhuşi pe anul 2020

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară din data de 11.03.2020;
Având în vedere :
– Adresa nr.ND/4737/05.03.2020, inaintata de Institutia Prefectului – Judetul Bacau si inregistrata la sediul unitatii sub nr.9011/05.03.2020 ;
– Adresa nr.9011//06.03.2020 intocmita de primarul Orasului Buhusi ;
– Referatul nr.9046/05.03.2020, intocmit de dl Mircea Maxim din cadrul Compartimentului Implementari, Programe, Investitii ;
– Referatul nr.9093/05.03.2020, intocmit de dl Mircea Maxim din cadrul Compartimentului Implementari, Programe, Investitii ;
– Referatele nr.37958/03.12.2019 si 38874/11.12.2019, intocmite de dl Negoita Sorin, din cadrul Compartimentului Spatii Verzi ;
– HCL nr. 26/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2020 și estimat pe anii 2021-2023;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr.153/2017cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– O.U.G.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Legea nr.79/2019 privind aprobarea O.U.G.nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr.41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completareaLegii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– Prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
– Prevederile Legii nr.6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

ART.1. Se propune rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1,2,3 si 4 – părți integrante din prezentul proiect de hotarare.
ART.2. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezenta hotărâre.
ART.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
ART.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate