18 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 48/08.04.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii în folosință cu titlu gratuit către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, pe o perioadă de 10 ani, a clădirii monument istoric în care funcționează Muzeul de Istorie Buhuși, aparținând domeniului privat al orașului Buhuși, situat în strada Bradului, nr.16

Consiliul Local Buhuşi, Jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.3472 din 15.11.2018 emisă de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”;
– Raportul de specialitate nr. 10887 / 04.04.2019 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 10888 / 04.04.2019 ;
– Prevederile art.7 alin.(3), (4) și art.45 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
– Prevederile art.3 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art.866 și nr.874 din Codul Civil;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– Prevederile art.36 alin (2) lit. c), alin (5) lit.b), art.48, art.115 alin. (1) lit.b), art.121 și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune spre aprobare Consiliului Local Buhuși darea în folosință cu titlu gratuit către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, pe o perioadă de 10 ani, a clădirii monument istoric în care funcționează Muzeul de Istorie Buhuși, aparținând domeniului privat al orașului Buhuși, situat în strada Bradului, nr.16.
Art.2. Se propune spre aprobare Contractul de comodat prevăzut în anexă – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Se împuternicește Primarul orașului Buhuși să semneze contractul de comodat și actele adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul institutiei, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Institutiei Prefectului- judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUSI
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate