26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 5/22.01.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării normei de hrană pe anul 2020 personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 542/08.01.2020 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
– Referatul de aprobare nr. 543/08.01.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Referatul nr. 38756/10.12.2019 înaintat de dl Hriscu Lucian-sef serviciu Poliția Locală Buhuși;
– Prevederile art.35^1, alin.(1) si (2) din Legea nr.155/2010, , Legea Politiei Locale, republicata si actualizata;
– Prevederile Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Locale aprobat prin HCL nr. 51/23.06.2011;
– Regulamentul de acordare a normei de hrană pe anul 2020 personalului Serviciului Poliția Locală Buhuși, aprobat prin HCL nr.__/_____;
– Prevederile H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art.35^1, alin. (1) din Legea Politiei Locale nr.155/2010;
– O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul MDRAP nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;
– OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Buhuși, în anul 2020, în conformitate cu prevederile Regulamentului de acordare a normei de hrană.
Art.2. Norma de hrană pentru anul 2020 se va actualiza conform reglementărilor legale în materie.
Art.3. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
ZAHARIA VASILE

print