20 aprilie 2024

Proiect de hotărâre nr. 51/10.04.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraș,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMANIA
JUDETUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Orașul Buhuși în vederea achiziționării unei autospeciale de intervenție la incendii

Consiliul Local Buhuși, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară în data de 12.04.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 11621/10.04.2019 al Direcției Buget Finanțe Contabilitate;
– Expunerea de motive nr.11622/10.04.2019 a Primarului orașului Buhuși;
– Adresa nr. 10864/03.04.2019 a Primăriei orașului Buhuși înaintată Consiliului Județean Bacău;
– Adresa nr.7076/09.04.2019 a Consiliului Județean Bacău;
-Adresa nr.1802832/18.03.2019 a ISU Bacău, înregistrată la instituția noastră sub nr.60233/19.03.2019;
– prevederile art.35 alin.(1) din Legea privind finantele publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Buhuși;
– în baza art.36, alin.2 lit.e, alin.(6), lit.a, pct.8, si alin.(7) lit.a) si lit.c), art.45 alin.2, art.48 alin.2 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. (1). Se aprobă asocierea Județului Bacău cu Orașul Buhuși în vederea achiziționării unei autospeciale de intervenție la incendii (cu apă și spumă) pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Buhuși.
(2).Contributia Orașului Buhuși la realizarea obiectului asocierii prevăzută la alin.1 este de 10%, iar a Județului Bacău este de 90%.
Art.2. Se aprobă contractul cadru de asociere încheiat între Județul Bacău și Orașul Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Se mandateaza Primarul orasului Buhuși – ing. Vasile Zaharia să semneze contractul cadru de asociere în vederea achiziționării unei autospeciale de intervenție la incendii.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Bacău, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate