12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 53/15.04.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Buhuși a imobilului „copertină”, din cadrul parcării publice situate în spatele blocului nr. 6 de pe str. Bradului, oraș Buhuși, județul Bacău, precum și aprobarea demolării/desființării, în condițiile legii, a acestui imobil „copertină”

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 11338 / 08.04.2019 a compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 11342 /08.04.2019 ;
– Procesul verbal de constatare nr.10822 din 03.04.2019;
– Prevederile art. 8 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Ordinului nr.839/12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– Prevederile Legii 195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța nr.112/2000 – pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului;
– Prevederile Ordinului nr.2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
– Legea nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c), alin. (9), art. 45, art. 48, art. 115 alin. (1) lit. b), art. 121 și art. 123 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune aprobarea trecerii imobilului „copertină”, din cadrul parcării publice situate în spatele blocului nr.6 de pe str. Bradului, oraș Buhuși, din domeniul public al orașului Buhuși, aflat la poziția nr. 86 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului public, în domeniul privat al orașului Buhuși, în vederea demolării/desființării.
Art.2. Se propune aprobarea demolării/desființării, în condițiile legii, a imobilului invocat la art.1, aflat într-o stare de degradare avansată.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004- legea contenciosului administrativ, modificată și completă.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print