18 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 54/15.04.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și subvenții – al Clubului Sportiv “Handbal Club” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022

Consiliul Local Buhusi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/04.04.2019 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club” Buhuși;
 Nota de fundamentare nr. 163/10.04.2019 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club” Buhuși;
 Adresa nr. 164/10.04.2019 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club” Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 11519/10.04.2019;
 Expunerea de motive nr. 11521/10.04.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 HCL nr. 57/2010 privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „Handbal Club Buhuşi”, cu modificările și completările ulterioare;
 HCL nr. 41/2019 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi;
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
 OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
 În baza art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 45, art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1 Se propune aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și subvenții – al Clubului Sportiv “Handbal Club” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Se propune utilizarea sumei de 9.000 lei, excedent al bugetului Clubului Sportiv “Handbal Club” Buhuși din anii precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor din secțiunea funcționare.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Clubul Sportiv ,,Handbal Club” Buhuși, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi Primarului Oraşului Buhuşi.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • pdf 5_PH
    Dimensiune fișier: 5 Mo