23 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 55/15.04.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii de Casa de Cultură “ELISABETA BOSTAN” instituției Casa de Cultură a orașului Buhuși și atribuirea denumirii de SALA “MARIA TESLARIU” sălii de spectacole a Casei de Cultură a orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 5895/20.02.2019 al doamnei Mitrea Elena – consilier IA în cadrul Serviciului Cultură și Sport;
– Expunerea de motive nr. 5896/20.02.2019 a Primarului orașului Buhuși;
– Prevederile art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Bacău nr. 7/29.03.2019;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. d), art. 45 alin. (3), art. 48 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se atribuie denumirea de Casa de Cultură “ELISABETA BOSTAN” instituției Casa de Cultură a orașului Buhuși.
Art.2. Se atribuie denumirea de SALA “MARIA TESLARIU” sălii de spectacole a Casei de Cultură a orașului Buhuși.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Casa de Cultură a orașului Buhuși.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print