30 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 56/15.04.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Buhuși a terenului intravilan în suprafaţă totală de 2.836,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), înregistrat cu număr cadastral 64211 și aprobarea întocmirii documentaţiei de evaluare în vederea vânzării prin metoda licitației publice deschise cu strigare

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa înregistrată sub nr. 10307/01.04.2019 a subscrisei S.C.RHINO WORK SRL , prin care solicită vânzarea/concesionarea terenului în suprafaţă de 2.836,00 mp,situat în Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), în vederea construirii unei hale de producție;
– Raportul de specialitate nr. 12016/12.04.2019 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 12017/12.04.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art.13 alin.1, art.16 din Legea nr. 50/1991 – republicată și modificată – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art. 84;
– Prevederile art. 553 alin. 1 și 4, art. 555-559, art. 565, art. 876 din Noul Cod Civil;
– Prevederile H.C.L. nr. 30/31.03.2004 – privind „Metodologia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice deschise pentru vânzarea unor terenuri, spaţii comerciale şi a terenurilor aferente, aparţinând domeniului privat al localităţii”;
– Prevederile Cap. IV din H.C.L nr.70/27.04.2017-,,de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – terenuri proprietate privata a orașului Buhuși ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare”;
– Prevederile Legii Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit. b, c, alin.4, lit.d, e, alin.5 lit.a, art.45, art.48, alin.2, art.115 alin.1 lit.b, art.120 şi art.123 din Legea Nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art.1. Se supune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Buhuși a terenului intravilan în suprafaţă totală de 2.836,00 mp, situat în Buhuşi, str. Libertății (zonă târg săptămânal), înregistrat cu număr cadastral 64211 și aprobarea întocmirii documentaţiei de evaluare în vederea vânzării prin metoda licitației publice deschise cu strigare, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre
Art.2. La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 26.07.2018 se abrogă.
Art.3. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – primarul oraşului Buhuşi să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • pdf 7_PH
    File size: 2 MB