23 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 57/15.04.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraș,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind punerea în aplicare a prevederilor sentinței civile nr. 1012/2018 pronunțată de către Tribunalul Bacău în dosar nr. 1391/110/2018, cu privire la solicitarea S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. de ajustare a tarifului privind activitatea de salubrizare prestată în baza contractului de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367 din 12.02.2007

Consiliul Local Buhuși, Județul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
 Raportul nr. 11392/08.04.2019 al d-nei. BotezatuDaniela – consilier juridic;
 Expunerea de motive nr. 11394/08.04.2019 a Primarului orașului Buhuși;
 Sentința civilă nr. 1012/2018 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosar nr. 1391/110/2018;
 Prevederile Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitătile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 Adresa nr. 17/06.03.2019 a S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L., înregistrată la instituția noastră sub nr. 7566/06.03.2019;
 Adresa nr. 51/20.12.2017 – Expunere de motive a S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L., înregistrată la instituția noastră sub nr. 48511/20.12.2017;
 Adresa nr. 02/22.01.2018 înregistrată sub nr. 3010/22.01.2018 – Notă de informare a S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L.;
 Adresa nr. 04/22.01.2018 înregistrată sub nr. 3012/22.01.2018 – Notificare a S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L.;
 Legea nr. 195/2006 – Legea -cadru a descentralizării;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 2 lit. b,d, alin. 4, lit. e, f, alin. 6 lit. a pct. 14, alin. 9, art. 45, art.48 alin. 2 și art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală-republicată și modificată;

SE PROPUNE;

ART. 1. Se aprobă punerea în aplicare a prevederilor sentinței civile nr. 1012/2018 pronunțată de către Tribunalul Bacău în dosar nr. 1391/110/2018, cu privire la solicitarea S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. de ajustare a tarifului privind activitatea de salubrizare prestată în baza contractului de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367 din 12.02.2007.
Art. 2. În sensul prevederilor prezentei hotărâri, contractul de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367/12.02.2007 va fi modificat și completat printr-un act adițional într-o ședință viitoare.
ART. 3. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condițiile legii la instanța de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile.
ART. 4. Prezenta Hotărâre va fi atașată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea execitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print