12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 58/15.04.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării terenului in suprafaţa de 15.726 mp, situat in intravilanul orașului Buhuși, în vederea stocării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 11266 / 08.04.2019 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 11272 / 08.04.2019;
– Procesul verbal nr. 4798/11.02.2019, emis de Administrația Bazinală de Apă SIRET Bacău;
– Adresa nr. 9871/08.08.2018 a APM Bacău;
– Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/ 2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.17, alin (3) din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare;
– Prevederile Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002, privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– Prevederile art. 36 alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.9 și art.45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune spre aprobare alocarea terenului in suprafaţa de 15.726 mp, situat in intravilanul orașului Buhuși, în vederea stocării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza U.A.T. Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se propune spre aprobare ca deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza orașului Buhuși, să fie utilizate ca material de umplutură pentru lucrări de consolidare, reabilitare a străzilor și a căilor de acces din orașul Buhuși.
Art.3. Deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări, care pot fi stocate temporar, sunt: beton și fracții separate de beton; pământ și pietre, inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără conținut de substanțe periculoase și resturi de balast.
Art.4. Se interzice stocarea și depozitarea de deșeuri sau alte materiale care pot avea un impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum și depozitarea pe zona de protecție a cursurilor de apă.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Administrației Bazinale de Apă SIRET Bacău, Institutiei Prefectului- judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUSI
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • pdf 9_PH
    Dimensiune fișier: 2 Mo