5 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 59/15.04.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată
(amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor 2013 – 2019

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
 raportul nr. 12059/15.04.2019 al compartimentului de specialitate;
 expunerea de motive nr. 12060/15.04.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Cererea nr. 6361/25.02.2019 a d-lui Nechita Ioan, domiciliat în comuna Moldoveni, județul Neamț, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 436262 din 30.11.2018 – NECHITA IONEL ADRIAN;
 Cererea nr. 10834/03.04.2019 a d-nei Popa Elena Mirela, domiciliată în orașul Buhuși, str. Orbic, nr. 20, județul Bacău, la care a anexat Extras din certificatul de deces nr. 00135, partea 2, seria B, anul 2019 (data și locul decesului: 18.01.2019, Roma)– JUNCU IOAN CIPRIAN;
 Cererea nr. 101657/10.04.2019 a d-nei Manolache Elena, domiciliată în orașul Buhuși, str. Dragoș Vodă, bl. 1, sc. C, ap. 7, județul Bacău, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 280816 din 03.04.2019 – MANOLACHE ȘTEFAN;
 Certificat de deces seria D10, nr. 439657 din 21.02.2019 – GRUIA VASILE;
 Certificat de deces seria D10, nr. 161757 din 09.11.2017 – RADU IOAN;
 Extras conform informaţiilor furnizate de către Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bacău în baza Protocolului de colaborare nr. 3752307/2016, înregistrat la Primăria Buhuşi sub nr. 39527/2016, încheiat între U.A.T. Buhuşi şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti pentru FLOREA GHEORGHE, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. Bodești, nr. 154, Act deces nr. 43/03.04.2013;
 prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi republicată;
 Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În baza art. 9, art. 10, art. 36 alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. a şi c, alin. 9, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală – republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă scăderea debitelor de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) în valoare totală de 12814 lei, existente în sold la data de 15.04.2019 pentru un număr de 6 contribuabilii – persoane fizice, decedați în cursul anilor 2013 – 2019, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, precum şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • pdf 10_PH
    Dimensiune fișier: 2 Mo