18 mai 2024

Proiect de hotărâre Nr: 6 / 10 Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre Nr: 6 / 10 Ianuarie 2019

privind aprobarea proiectului „Dotare cu echipamente a Casei de Cultură Buhuși, județul Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară;
Având în vedere:
        Raportul  nr. 1008/10.01.2019 al Compartimentului de specialitate;
        Expunerea de motive nr. 1012/10.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
        PNDR 2014-2020 axa 4 LEADER, GAL ULMUS MONTANA submăsura M5/6B Dezvoltare comunităților locale;
        Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr.  500  din  2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
        Rapoartele comisiilor de specialitate;
        în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4 lit. d, alin 5 lit.c, alin.6 lit.a, pct.13, art.45, art.115 alin.1, lit. b, art.125 şi art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată
SE PROPUNE :

Art. 1. – Se aprobă implementarea proiectului „Dotare cu echipamente a Casei de Cultură Buhuși, județul Bacău”, denumit în continuare Proiectul.
Art.2. – Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului „Dotare cu echipamente a Casei de Cultură Buhuși, județul Bacău” .
Art.3.- Se aprobă valoarea totală a proiectului de 11680 euro echivalentul a 54.428,80 lei inclusiv TVA.
Art. 4. – Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 5. – Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 6. – Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă nr.1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. – Reprezentantul legal al UAT Orașul Buhuși este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.
Art. 8. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul UAT Orașul Buhuși .
Art. 9. – Prezenta hotărâre se comunică Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul instituției.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
ZAHARIA VASILE

print