26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 6/22.01.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 1/14.01.2015 ,,privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși”

Consiliul Local al orașului Buhuși, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere;
– Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși nr. 17/ 27.11.2019;
– Adresa Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși nr. 494/13.01.2020, înregistrată la instituția noastră sub nr. 1140/14.01.2020 privind aprobarea noii structuri a Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși cu modificările și completările ulterioare;
– Adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/57274/SP/4.11.2019 privind avizul conducerii Ministerului Sănătătii pentru modificarea structurii Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși;
– Nota de fundamentare nr. 429/13.01.2020 a Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși, înregistrată la institutia noastră sub nr. 1149/14.01.2020;
– Raportul nr. 1323/15.01.2020 al compartimentului de specialitate;
– Referat de aprobare nr. 1421/15.01.2020 al Primarului orașului Buhuși;
– HCL nr. 37/17.06.2010 – privind desemnarea comisiei de primire a ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății precum și aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău și Consiliul Local Buhuși a transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Buhuși;
– OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– Art. 172 alin.(7) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare care prevede: „(7) Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii”;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr.1/14.01.2015 ,,privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși”, după cum urmează:

Spitalizare continua
– Sectia medicina interna – 35 paturi
Din care :
o Compartiment cardiologie – 7 paturi.
o Compartiment reumatologie – 7 paturi.
Sectia chirurgie generala – 27 paturi.
Din care :
o Compartiment ortopedie – traumatologie – 4 paturi.
Compartiment pediatrie – 15 paturi
Din care :
o Terapie acuta – 5 paturi
Compartiment A.T. I. – 5 paturi.
Sectia psihiatrie cronici – 32 paturi
Secța boli infecțioase boli infectioase – 25 paturi
Compartiment medicina interna cronici – 15 paturi
Compartiment neurologie – 10 paturi
Compartiment ingrijiri paliative – 9 paturi

TOTAL SPITALIZARE CONTINUA 173 PATURI

INSOTITORI 10 PATURI

Structura spitalizare de zi
– Specialitati medicale – 8 paturi
o Medicina interna – 3 paturi
o Reumatologie – 1 pat
o Neurologie – 1 pat
o Cardiologie – 1 pat
o Dermatologie – 1 pat
– Specialitati chirurgicale -7 paturi
o Chirurgie – 2 paturi
o Ortopedie – 1 pat
o Urologie – 1 pat
o O.R.L. – 1 pat
o Obstetrica –Ginecologie – 2 pat
o Oftalmologie – 1 pat
Pediatrie – 2 paturi
Boli infectioase – 3 paturi
TOTAL STRUCTURA SPITALIZARE DE ZI 20 PATURI
TOTAL GENERAL 203 PATURI
DIN STRUCTURA MAI FAC PARTE:
– Compartiment Primiri Urgente
– Farmacie
– Bloc operator
– Sterilizare
– Unitate Transfuzii Sanguine
– Laborator radiologie si imagistica medicala
– Laborator analize medicale
– Serviciul anatomie patologica
Citologie
Histopatologie
Prosectura
– Cabinet planificare familiala
– Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale
– Compartiment de evaluare si statistica medicala
– Dispensar T.B.C.
Cabinet consultatii adulti
Cabinet consultatii copii
Cabinet asistente teren
– Radiologie
AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CU CABINETE IN URMATOARELE SPECIALITATI:
– Medicina interna
– Cabinet recuperare medicina fizica si balneologie
– Chirurgie generala
– Ortopedie si traumatologie
– O.R.L.
– Obstetrica – ginecologie
– Dermatovenerologie
– Oftalmologie
– Pediatrie
– Reumatologie
– Neurologie
– Cardiologie
– Psihiatrie
– Boli infectioase
– Urologie
– Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
– Compartiment explorări funcționale

APARAT FUNCTIONAL
STRUCTURA DE MANAGEMENT A CALITATII SERVICIILOR MEDICALE
Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 1/14.01.2015 rămân valabile.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă HCL nr. 43/28.02.2018.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Managerul și compartimentele de specialitate ale Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, de către Consiliul de Administrație al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși și va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print