26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 61/15.04.2019

Avizat pentru legalitate
Secretar oraş
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020,
cu rata inflației de 4,6%

Consiliul Local Buhuşi,judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 12057/15.04.2019 al Serviciului Impozite şi Taxe;
– Expunerea de motive nr. 12058/15.04.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Comunicatul de presă de la Institutul Național de Statistică nr. 17/14.01.2019 – rata inflaţiei pentru anul fiscal 2018 este de 4,6% publicat pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
– Art. 491 şi art. 493, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În baza prevederilor art. 27, art. 36, alin. (2) lit. b, alin. (4), lit. c), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune indexarea cu rata inflaţiei, respectiv 4,6%, a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume de lei, pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1 – 16, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcţiei Buget-Finanţe-Contabilitate a Primăriei Buhuşi, Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduc la cunoştinţă publică prin afişare pe plan local.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate