27 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 63/17.04.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcţii și a Organigramei Spitalului Orăşenesc Buhuşi

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
 Hotărârea nr. 8/15.04.2019 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
 Nota de fundamentare nr. 4729/15.04.2019 a Spitalului orăşenesc Buhuşi, înregistrată la Primăria oraşului Buhuşi sub nr. 12287/16.04.2019;
 Adresa nr. 4757/16.04.2019 a Spitalului orăşenesc Buhuşi, înregistrată la Primăria oraşului Buhuşi sub nr. 12288/16.04.2019;
 Expunerea de motive nr. 12390/16.04.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 OUG nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;
 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 Legea-cadru nr.153/2017 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
 În temeiul art. 10, art. 17, art. 36 alin. 2, lit. a, d, alin.3, lit. b), art. 45 alin.1, art. 48, alin. 2 şi art. 115 alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completă şi modificată,

SE PROPUNE:

Art.1. Începând cu data de 01.04.2019, se aprobă Statul de funcţii și Organigrama Spitalului Orăşenesc Buhuşi, judeţul Bacău, conform anexelor nr. 1 şi 2 – părţi integrante din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Consiliului de administraţie al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare şi Compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul Spitalului Orăşenesc Buhuşi.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate