20 aprilie 2024

Proiect de hotărâre nr. 64/17.04.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019
al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
• Hotărârea nr. 7/15.04.2019 a Consiliului de Administrație a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
• Nota de fundamentare nr. 4731/15.04.2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 12348/16.04.2019;
• Adresa nr. 4767/16.04.2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 12349/16.04.2019;
• Expunerea de motive nr. 12453/16.04.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
• Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
• Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
• Legea-cadru nr. 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
• O.U.G. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• Legea nr. 79/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
• Ordinul nr. 1043/2010 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public – modificat şi completat;
• O.U.G. nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare – modificată şi completată;
• O.U.G. nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare;
• Legea nr. 195/2006 – Legea – cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare ;
• Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
• Prevederile art.10, art.27, art.36 alin.2, lit.b,e alin.4, lit.a, d, e, alin.7 lit.a, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022, conform anexelor nr. 1 și 2 – părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orăşenesc Buhuşi, de către Consiliul de administraţie al Spitalului, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • pdf 14_PH
    Dimensiune fișier: 8 Mo